Track Five

ee schinge Nomëttig

den 1. Oktober vun 14.00 - 18.00 Auer
op der Bech Plaz zu Dikrich

Hei fënnt een alles, wat ee fir ee gemittlechen Nomëtteg brauch. 

Gutt Livemusek mat Track Five bei engem gudde Patt oder engem leckere Stéck Kuch, wärend d‘Kanner sech mat Spiller amuséieren oder eppes Flottes am Atelier vum Dikricher Geschichtsmusée bastelen.