04.06.2024 - 11.06.2024

#NeiDikrich - Biergerworkshoppen

Programm

An dësen Ateliere kriss du d‘Méiglechkeet, a klengen, moderéierten Aarbechtsgruppen deng Iddien a Wënsch fir déi zukünfteg Gestaltung vum Zentrum vun Dikrech matzedeelen. Jiddereen ass dobäi wëllkomm!


Wann s du interesséiert bass, un engem Workshop deelzehuelen, géife mir bieden, dech bis den 31.05.2024 per E-Mail oder Telefon unzemellen:


nei@diekirch.lu

Tel. 80 87 80 - 1


Mir géifen bieden, dech nëmme fir ee Workshop anzeschreiwen, fir datt souvill Persoune wéi méiglech deelhuele kënnen.

Allgemeine Informationen

Centre Culturel "Al Seeërei"

rue de l'Industrie
L-9250 DIEKIRCH

Siehe auf der Karte

Datum

Dienstag, 04 Juni 2024 - 18h30
Dienstag, 11 Juni 2024 - 18h30