Ziekenhuis

Centre Hospitalier du Nord
Hôpital St Louis

120, avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbrück
B.P. 103
L-9002 Ettelbrück
T +352 81 66-1

Gezondheitscentrum

Maison médicale d'Ettelbrück

110, avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbrück

 

Openingstijden

In het weekend en op feestdagen wordt deze service van 8:00 in de ochtend tot 7:00 uur de volgende ochtend aangeboden.
Tijdens de week werkt deze dienst 's nachts van 20 tot 7 uur.

Na middernacht moet u 112 bellen.

Artsen

Huisartsen

Dr BONERT Charles
Dr BONERT Paul

15, place Guillaume
L-9237 Diekirch
T +352 80 30 50

Dr GOEDERT Fränk

15, place Guillaume
L-9237 Diekirch
T +352 80 30 50-33

Dr LAUBACH Hans-Heinrich
Dr BALKAN Fatima

1, Esplanade
L-9227 Diekirch
T +352 80 30 43-1

Dr LEBOUTTE-ADAM Francine

2, rue de l’Eau
L-9225 Diekirch
T +352 80 92 28

Dr KARRA Fred

12, rue St Antoine
L-9205 Diekirch
T +352 27 76 01 29

Dr VOGEL Markus

19, rue Pierre Olinger
L-9264 Diekirch
T +352 26 80 35 26

 

Tandartsen

Dr BILTGEN Georges

5, Promenade de la Sûre
L- 9283 Diekirch
T +352 26 80 45 60

Mme MOONS Pascale
M. BUI VAN Khoi

46, Esplanade
L- 9227 Diekirch
T +352 80 92 93

Mme ESTANQUEIRO CACEIRO Silvia

8, rue des Fleurs
L- 9231 Diekirch
T +352 80 98 23

Dr GUINGAMP Natacha

73, avenue de la Gare
L- 9233 Diekirch
T +352 27 76 42 89

Dr HERR Jacques
Mme HERR-DIFFERDING Denise

9, rue de l’Eau
L- 9225 Diekirch
T +352 80 99 74

M. MEURISSE Jean Benoît

6, Walebroch
L- 9291 Diekirch
T +352 26 80 06 06

Dr ROSCH Paul

34, Esplanade
L- 9227 Diekirch
T +352 80 32 83

 

 

Oogarts

Dr HIRSCH Roger

9, rue Brabant
L- 9213 Diekirch
T +352 80 87 81

Dr KRZIZOK Thomas

6, rte de Larochette
L- 9254 Diekirch
T +352 28 77 93 12

 

Neuro-Psychiatrische arts

Dr HIRSCH Roland

2, rue du Palais
L- 9265 Diekirch
T +352 26 80 07 07

 

 

Specialist voor inwendige ziekten

Dr THEIS Claude

1, Esplanade
L-9227 Diekirch
T +352 80 30 43-1

 

 

Kinderarts

M. KILIAN Uwe

5, rue St Antoine
L-9205 Diekirch
T +352 26 80 49 60

Dr SCHULZE-BERGE Alexander

10A, rue Alexis Heck
L-9242 Diekirch
T +352 24 55 85 55

 

Veeartsen

Déierenpraxis Fridhaff

148, Bamertal
L-9209 Diekirch
T +352 26 80 07 95

Dr GUERIT Arlette

18, rue du Gymnase
L- 9238 Diekirch
T +352 80 21 16

 

Apotheken

ROMMES-MERGEN

1, rue St Antoine
L- 9205 Diekirch
T +352 80 35 85

SAINT-LAURENT

11, Grand rue
L- 9240 Diekirch
T +352 80 35 65-1