balloons-1869790 1920

Kids' Day

Samschdes, den 22. Juli 2023

vun 11.00 - 18.00 Auer
am Park zu Dikrich

 

Musik an Animatioun

Marionettentheater
dee ganzen Dag Musik mat den DJ "DräiBeats"
 

Spill a Spass fir d'Kanner

Bastelatelier
Facepainting
Sprangschlässer
Bungy-Trampolin
Eeselsspill

 

Aktivitéite mat verschiddenen Dikricher Veräiner

Schachspill "XXL" mam Schachclub Nordstad
entdeck d'Musikinstrumenter mat der Dikricher Musik
"7-Meter schéisse" mam Handball Dikrich
Liichtathletik-Disziplinnen mam Celtic Dikrich
„Kierf schéisse“ mam Basketballclub Dikrich
Pritschen mam Volleyballclub Dikrich
Viirféierungen an Aféierung an d'Arbicht vum Pompjee mat den Dikricher Pompjeeën

 

fir Iessen an Drénken ass och beschtens gesuergt:

Gedrénksstand, Grill a Fritten, Eisekuchen